LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Za postavljanje što tačnije dijagnoze i procene zdravstvenog stanja pacijenta neophodna nam je precizna laboratorijska dijagnostika.

Dobijeni laboratorijski rezultati pomažu lekarima u praćenju bolesti, njene prognoze i određivanju efikasne terapije.

Usluge u okviru laboratorijskih pretraga koje možete dobiti u privatnoj poliklinici Aviva u Nišu su:

Hematološke analize

U okviru hematoloških analiza radi se krvna slika kojom se utvrđuje opšte stanje organizma i eventualno prisustvo infekcije ili nekog drugog patološkog stanja (anemija, leukemija, trombocitopenija, trombofilije itd.). Takođe određujemo i krvne grupe i RH faktor, kao i koagulabilnost krvi putem određivanja faktora koagulacije kao što su D-dimer, PTT, vreme krvarenja, protrombinsko vreme (INR) i vreme koagulacije.

Krvna slika

Krvna slika podrazumeva određivanje broja eritrocita (Er), broja leukocita (Le), broja trombocita (Tr), leukocitarnu formulu, hematokrita (Htc) i hemoglobina (Hgb).

Na osnovu promena u krvnoj slici utvrđujemo prisustvo bakterijske ili virusne infekcije kao i bolesti vezane za smanjenje ili povećanje broja krvnih elemenata. Uzorak se uzima iz venske krvi.

Krvna grupa i Rh faktor

Krvna grupa se određuje u okviru ABO sistema i Rh sistema. Oređivanje krvne grupe i Rh faktora se radi kada je neophodno primeniti transfuziju krvi u terapijske svrhe kod pacijenata koji imaju veći gubitak krvi.

Faktori Koagulacije

Koagulacija (zgrušavanje) krvi je proces stvarnja krvnog ugruška (koaguluma) kojim se zaustavlja krvarenje iz krvnog suda.

D-dimer

D-dimer je važan pokazatelj u okviru koagulacije krvi jer nam govori o postojanju tromboembolijskih poremećaja (duboka venska tromboza i plućna embolija), tumora, infekcija i raznih oboljenja jetre kod kojih dolazi do stvaranja i razgradnje krvnog ugruška u telu.

aPTT

Koagulacija krvi se može aktivirati spoljašnjim i unutrašnjim sistemom kogulacije. Procena funkcionalnosti sistema se određuje putem aPPT-a (aktivno parcijalno tromboplastinsko vreme) i daje nam uvid u to da li nedostaje neki od faktora koagulacije – faktor VIII nedostaje kod hemofilije A, faktor IX kod hemofilije B (božićna bolest), faktor XI kod hemofilije C kao i faktor XII.

Zbog toga je veoma važno odrediti aPTT pred bilo koji invazivni zahvat, kao i kod procene učinkovitosti terapije nefrakcionisanim heparinom.

Uzorak se uzima iz venske krvi.

Vreme Krvarenja

Vreme krvarenja predstavlja vreme od momenta povređivanja do prestanka zaustavljanja krvarenja usled formiranja trombocitnog čepa.

Time se ispituje funkcija trombocita i stanje zidova krvnog suda u okviru skrininga pred operativni zahvat. Funkcija trombocita je narušena kod produženog krvarenja rana i posekotina.

Uzorak se uzima pravljenjem uboda (laceracija) na ušnoj resici.

Protrombinsko vreme

Protrombinsko vreme (INR) je test koji služi za procenu pravilne koagulacije kao i za praćenje efekata antikoagulantne terapije antagonistima vitamina K.

Dobijeni rezultati INR testa nam govore o različitim poremećajima zgrušavanja krvi, kao i o učinkovitosti antikoagulantne terapije (Farin, Sintrom…).

Protrombinsko vreme, kao i aPTT, je sastavni deo skrininga pred operacije i druge invazivne procedure.

Uzorak se uzima iz venske krvi, a za osobe koje su na terapiji može i iz prsta (kapilarna krv).

Vreme Koagulacije

Krvni koagulum (tromb) se stvara u koagulacionoj kaskadi u kojoj učestvuju faktori koagulacije koji su sintetisani u jetri. Vreme potrebno za stvaranje koaguluma i zaustavljanje krvarenja naziva se vreme koagulacije.

Biohemijske analize

Biohemijske analize nam daju uvid u fiziološko stanje organizma kao i u prisustvo nekog patološkog procesa putem drugih specifičnih krvnih analiza. Referentne vrednosti ovih analiza zavise od pola i uzrasta pacijenta i predstavljaju unapred određeni raspon koncentracija svakog parametra zasebno.

Zbog postojanja bioloških varijacija kod zdravih ljudi, postoje referentne, normalne vrednosti za sve sastojke u krvi. One zavise od životnog doba, pola, cirkadijalnog ritma, ishrane,  trudnoće, fizičkog napora i lekova. Te referentne vrednosti na nalazu moraju biti vidno prikazane od strane laboratorije.

Zato što su hormoni žlezda endokrinog sistema odgovorni za pravilno funkcionisanje biohemijskih procesa u organizmu, u poliklinici Aviva u Nišu možete odrediti hormonski status ovih žlezda:

 • Hipofize
 • Paratiroidne žlezde
 • Timusa
 • Pankreasa
 • Nadbubrežne žlezde
 • Štitaste žlezde
 • Ovariuma
 • Testisa

U okviru biohemijskih analiza radimo i određene pokazatelje funkcije jetre, bubrega i pankreasa, srca, kostiju, lipidnog statusa, kao i markere zapaljenskih procesa i tumor markere.

Neke od analiza koje vam možemo obezbediti u poliklinici Aviva su sledeće: nivo holesterola u krvi, triglicerida, uree, kreatinina, mokraćne kiseline, albumina, ALT-a, AST-a, GGT-a, alkanle fosfataze, GGT-a, LDH-a, šećera kao i mnoge druge koje su potrebne za procenu vašeg zdravlja.

Uzorak krvi se kod biohemijskih analiza uzima ujutru nakon 10 do 15 minuta opuštanja, a noć pre uzorkovanja pacijent ne bi trebalo da unosi hranu.

Mikrobiološke analize

Da bi smo doneli preciznu odluku u odabiru prave terapije neophodno je identifikovati uzročnike infekcije koja je u vašem organizmu eventualno prisutna kroz neku od mikrobioloških analiza. U poliklinici Aviva u Nišu su vam dostupne sve mikrobiološke analize koje podrazumevaju bakteriološke, virusološke, parazitološke i mikološke analize.

Bakteriološke analize

Bakterije su jednoćelijski mikroorganizmi bez formiranog jedra (prokariote) koji su svuda prisutni. Razne vrste bakterija se nalaze u čoveku, i mogu biti korisne (probiotik) ili štetne (patogene) za samog čoveka.

Bakteriološka ispitivanja se rade analizom različitih uzoraka u cilju određivanja prisustva patogenih bakterija kod pacijenata. Ove analize, koji uključuju i antibiogram, su nam od krucijalnog značaja u određivanju antibiotske terapije jer nam pokazuju na koje antibiotike su prisutne bakterije osetljive.

Virusološka ispitivanja

Virusi su jedinstvena vrsta infektivnih agenasa koja inficira sve oblike života. Izvor infekcije i način prenošenja virusa razlikuju se u zavisnosti od vrste samog virusa.

Cilj virusoloških analiza je dokazaivanje prisustva ili odsustva antigena i antitela kod pacijenta, što nam dalje govori da li je pacijent inficiran određenim virusom ili ne.

Parazitološke analize

Parazitološke analize određuju prisustvo helminata (parazita) u fecesu. Prisutnost parazita i njihovih jajašca se potvrđuje mikroskopiranjem uzorkovanog materijala.

Iako je higijena danas na visokom nivou, to ipak ne znači da su infekcije parazitima iskorenjene. Iz tog razloga je veoma važno sprovoditi preventivne mere u suzbijanju parazitarnih infekcija, koje podrazumevaju edukaciju stanovništva o sprečavanju kontaminacije zemljišta, vode i hrane fecesom, pravilnu identifikaciju i lečenje lica zaraženih parazitima, kao i pravilnu pripremu i skladištenje hrane tj. mesa.

Mikološke analize

Poslednjih godina je pojava mikoza (bolesti izazvanih gljivicama) u stalnom porastu. Razlozi za to su mnogobrojni, među kojima su česta upotreba antibiotika, veći broj kompleksnih intervencija u medicini i produženi životni vek čoveka.

Mikološke analize su neophodne zarad određivanja pravih uzročnika mikoza i njihovog daljeg lečenja, a sastoje se iz analiza biloškog materijala čiji rezultati pokazuju da li su patogene gljive izolovane iz njega.

Priprema pre same mikološke analize je neophodna i zavisi od mesta uzimanja uzorka. Par dana pre uzimanja uzorka je neophodno isključiti bilo kakvu terapiju koja je vezana za slučaj kako bi se dobili tačni rezultati i kasnije ordinirala efektivna terapija.

Patohistološka i citološka dijagnostika (PH nalaz)

Patohistološka i citološka dijagnostika podrazumeva analizu različitih uzoraka tkiva i parafinskih blokova (kalupa) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama. Savremene metode koje radimo su:

 • Histohemija
 • Imunohistohemija
 • In situ hibridizacija
 • Fluorescentna In situ hibridizacija
 • Citogenetske analize

Imunološke i serološke analize

Imunološke i serološke analize služe za detekciju infektivnih agenasa u organizmu, alergijskih stanja, kao i raznih autoimunih oboljenja. U te svrhe radimo antigenski test za Sars-Covid19, utvrđivanje prisustva virusa Hepatitisa, infektivne Mononukleoze, Herpes virusa, Citomegalo virusa itd.

Antigenski test (Sars-Covid19)

Antigenski test služi za detektovanje antigena, koji predstavljaju proteine koji se nalaze na omotaču samog virusa. U svrhu rađenja antigenskog testa se uzima bris iz nazofarinksa (nosnog dela ždrela). Antigenski test je dostupan u poliklinici Aviva i njegove rezultate možete dobiti gotovo odmah nakon uzimanja brisa (15 do 20 minuta od uzorkovanja).

Najbolje je da, u slučaju da ste bili u kontaktu sa nekim ko je obloleo od Covida, ovaj test uradite odmah. U slučaju da nemate saznanja da ste bili u kontaktu sa nekim ko je obloeo, najbolje je da ovaj test uradite u toku prvih 5 dana od pojave inicijalnih simptoma, jer ukoliko ovaj test uradite kasnije, rezultati mogu biti lažno negativni (false-negative).

ZAKAŽITE PREGLED

Pregled ili kosultaciju sa nekim od naših lekara specijalista možete zakazati i na nekom od brojeva telefona.
+381 18 350 2771
+381 18 350 2778
+381 65 350 2771